Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms

SIA “Dezinfa” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA “Dezinfa” komercdarbības veikšanai. SIA “Dezinfa” arī apņemas nodrošināt apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.
SIA “Dezinfa” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA “Dezinfa” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SIA “Dezinfa” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SIA “Dezinfa” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Klientu sistēmā, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, firmas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA “Dezinfa” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību.
SIA “Dezinfa” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.
SIA “Dezinfa” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “Dezinfa” ir saņēmusi Personas datus.
Uzkrātos klienta Personas datus SIA “Dezinfa” apstrādās, lai: palīdzētu SIA “Dezinfa” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA “Dezinfa” pakalpojumiem; klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Sīkdatnes

SIA “Dezinfa” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

SIA “Dezinfa” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA “Dezinfa” nodos Personas datus SIA “Dezinfa” apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA “Dezinfa” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “Dezinfa” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA “Dezinfa” ir tiesīga grozīt Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.