Lietošanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Pakalpojumu sniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dezinfa”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003597583;
1.2. Autentifikācija – personas identitātes pārbaude izmantojot Pakalpojumu sniedzēja nosūtītos piekļuves datus;
1.3. E-pakalpojums – interneta portālā www.dezinfa.lv pieejams pakalpojums, kas tiek elektroniski pieprasīts un izpildīts;
1.4. Lietotājs – juridiska persona, kura portālā pieprasa izpildīt e-pakalpojumu un kura, ja tas pakalpojumu pieprasot ir nepieciešams, tiek autentificēta ar portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem;
1.5. Reģistrētais lietotājs – lietotājs, kuram ir izveidots portāla biedra profils;
1.6. Piekļuves parametri – Pakalpojuma sniedzēja izveidota unikāla piekļuves parametru kombinācija (lietotājvārds un parole);
1.7. Portāls – pakalpojumu sniedzēja pašapkalpošanās vietne internetā www.dezinfa.lv, kur iespējams pieprasīt pakalpojumu, aplūkot rēķinu reģistru un citas detaļas, kas saistītas ar SIA “Dezinfa” sniegtajiem pakalpojumiem;
1.8. Pakalpojumu līgums – Pakalpojumu sniedzēja un Lietotāja noslēgts distances līgums par sertifikācijas pakalpojumiem.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šie noteikumi nosaka portāla www.dezinfa.lv lietošanas kārtību saskaņā ar Juridisko personu datu aizsardzības likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem;
2.2. Noteikumi un visi to turpmākie grozījumi ir neatņemama Pakalpojumu līguma sastāvdaļa un nosaka kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzējs sniedz Lietotājam piekļuvi Portālā piedāvātajiem e-pakalpojumiem;
2.3. Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla Lietotājam – kā reģistrētam, tā nereģistrētam;
2.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā;
2.5. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk., visiem grozījumiem. Lietotājs apņemas regulāri iepazīties ar noteikumiem un to grozījumiem, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, tad viņam nekavējoties jāpārtrauc portāla lietošana;
2.6. Lai kļūtu par portāla Reģistrēto lietotāju, personai ir jāslēdz līgums ar iekļautu attiecīgo punktu, par e-pakalpojumiem;
2.7. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
3. Lietotāja saistības
3.1. Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka:
3.1.1. lietos Portāla pakalpojumus tikai atbilstoši to specifikai, noslēgtajam Līgumam, šiem Noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
3.1.2. neizmantos Portāla pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai;
3.1.3. neveiks nekādas darbības, kas var ietekmēt portāla darbību un/vai drošību;
3.1.4. glabās drošībā un neizpaudīs trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērsīs trešo personu iespēju to uzzināt;
3.1.5. ja konfidenciālā informācija kļūs zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties informēs Pakalpojumu sniedzēju;
3.1.6. sniegs savlaicīgu un precīzu e-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīs precīzu sava e-pasta adresi;
3.1.7. neizmantos trešo personu pieslēguma parametrus.
3.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus (lietotājvārdu un paroli).
3.3. Lietotājam ir tiesības un arī pienākums neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad tas ir atklājis savu datu neprecizitātes vai arī Portāla nekorektu darbību, ziņot par to Pakalpojumu sniedzējam.
4. Pakalpojumu sniedzēja saistības
4.1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas:
4.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Līgumam, šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
4.1.2. nodrošināt Portāla e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;
4.1.3. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju;
4.2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
4.2.1. uzkrāt un apstrādāt Portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Pakalpojumu sniedzējam Portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta;
4.2.2. Portāla e-pakalpojuma sniegšanā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas.
4.3. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un portālu.
4.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs, ja kāda trešā persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas portālam.
5. Portālā ietverto e-pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana
5.1. Pakalpojumu sniedzējs pārtrauc Portāla piedāvāto e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam:
5.1.1. pēc Lietotāja rakstveida iesnieguma saņemšanas par līguma laušanu;
5.1.2. ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam Pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.3. ja Pakalpojumu sniedzējam rodas pamatotas šaubas par Portāla nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
5.1.4. ja Lietotājs pārkāpj Līguma, noteikumu un normatīvo aktu prasības.
6. Citi noteikumi
6.1. Strīdu vai neskaidrību gadījumi saistībā ar šiem noteikumiem ir risināmi pārrunu ceļā. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otrai pusei.
6.2. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts šķīrējtiesā.